X, Y, Z là 3 este đều đơn chức, mạch hở ( Y và Z không no có một liên kết C=C và có tồn tại đồng phân hình h�


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi thử TN THPT QG năm 2021 môn HÓA

Đáp án D

21,62 gam E (este đều đơn chức) + vừa đủ 0,3 mol NaOH (to {{n}_{COOtext{ trong E}}}=0,3text{ mol})

Đốt 21,62 gam E (0,3 mol) + O2 → X mol CO2 + y mol H2O

(CO2 + H2O) + Ca(OH)2 dư có (Delta {{m}_{text{dung dich giam}}}) = 56x – 18y = 34,5 gam.

Lại có ({{m}_{E}}) = 12x + 2y + 0,3.32 = 21,62 gam → x = 0,87 mol và y = 0,79 mol.

(overline{C}=frac{{{n}_{E}}}{{{n}_{C{{O}_{2}}}}}=frac{0,87}{0,3}=0,29to X:HCOOC{{H}_{3}}.)

(to sum{{{n}_{C{{O}_{2}}}}}-sum{{{n}_{{{H}_{2}}O}}}={{n}_{Y+Z}}=0,08 molto {{n}_{X}}=0,22 mol.)

Chú ý: Y, Z không no và thủy phân cho ancol nên số (C_{Y,Z}^{{}})(ge ) 4.

Chặn số Ctrung bình của X x = 2 hay X là HCOOCH3.

• Biện luận: hai ancol đồng đẳng nên ancol còn lại là C2H5OH.

Thủy phân E chỉ cho 2 muối mà 1 muối là HCOONa (no rồi)

→ 1 muối còn lại phải là không no 1 C=C là gốc axit của Y và Z.

nghĩa là Y là ({{C}_{n}}{{H}_{2n-1}}COOC{{H}_{3}}]và Z là [{{C}_{n}}{{H}_{2n-1}}COO{{C}_{2}}{{H}_{5}}) (Y, Z đồng đẳng kế tiếp)

Đơn giản, tính lại số ({{C}_{trungtext{ binh }Y,Z}}) =(frac{0,87-0,22.2}{0,08}) = 5,375.

→ Số CY = 5 và số Cz = 6.

→ Chỉ quan tâm muối lớn trong F là 0,08 mol C3H5COONa → rnmuối = 8,64 gamLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ