Xét các số phức (z,w) thỏa mãn (left| {z + 2 + 2i} right| = 1) và (left| {w – 1 + 2i} right| = left| {w – 3i} right|). Khi (left| {z – w} right| + left| {w – 3 + 3i} right|) đạt giá trị nhỏ nhất. Tính (left| {z + 2w} right|). – Sách Toán

Xét các số phức (z,w) thỏa mãn (left| {z + 2 + 2i} right| = 1) và (left| {w – 1 + 2i} right| = left| {w – 3i} right|). Khi (left| {z – w} right| + left| {w – 3 + 3i} right|) đạt giá trị nhỏ nhất. Tính (left| {z + 2w} right|). – Sách Toán – Học toán
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ