Xét một hộp bóng bàn có dạng hình hộp chữ nhật. Biết rằng hộp chứa vừa khít ba quả bóng bàn được xếp theo chiều dọc,


Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
Đề thi TN THPT QG năm 2021

Gọi bán kính quả bóng bàn là r. Gọi hình hộp chữ nhật chứa ba quả bóng bàn là ABCD.A’B’C’D’. Với ABCD là hình vuông, khi đó AA’ = 6r và AB = 2r

Thể tích của ba quả bóng bàn là:

(Rightarrow {V_{ABCD.A’B’C’D’}} = AA’.{S_{ABCD}} )

(= 6r.4{r^2} = 24{r^3})

(begin{array}{*{20}{l}}
begin{array}{l}
{V_{bb}} = 3.frac{4}{3}pi {r^3}\
 Rightarrow {V_{kg}} = {V_{ABCD.A’B’C’D’}} – {V_{bb}}
end{array}\
{ = left( {24 – 3.frac{4}{3}pi } right){r^3}}
end{array})

Khi đó, thể tích phần không gian trống trong hộp chiếm:

(frac{{{V_{kg}}}}{{{V_{ABCD.A’B’C’D’}}}} = frac{{left( {24 – 3.frac{4}{3}pi } right)}}{{24}} = 47,64% .)Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ