Công dân có thể sử dụng quyền tự do

Câu hỏi: Công dân có thể sử dụng quyền tự do ngôn luận bằng cách Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: D Công dân có quyền tự do ngôn luận nghĩa là: Công dân có quyền tự do phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề chính trị, […]

I live ……….. a house.

Question: I live ……….. a house. A. on B. print C. is D. am Reference explanation: Correct Answer: GET Translation: I live in a house. Think and answer the question before QAZDO provides the answer and solution ADSENSE =============== Link Hoc va de thi 2021

Công ty sản xuất nước giải khát L không áp

Câu hỏi: Công ty sản xuất nước giải khát L không áp dụng biện pháp bảo vệ môi trường nên đã bị Cảnh sát môi trường lập biên bản xử lý vi phạm hành chính. Việc xử phạt của Cảnh sát môi trường là biểu hiện của hình thức thực hiện pháp luật nào dưới […]

Stand ……………., please !

Question: Stand ……………., please ! A. up B. down C. print D. on Reference explanation: Correct answer: A Command: Stand up! Translation: Get up. Think and answer the question before QAZDO provides the answer and solution ADSENSE =============== Link Hoc va de thi 2021

Cho hình vuông (ABCD) tâm (O) cạnh (a). Biết rằng tập hợp các điểm (M) thỏa mãn (2M{A^2} + M{B^2} + 2M{C^2} + M{D^2} = 9{a^2}) là một đường tròn. Bán kính của đường tròn đó là:

Bạn đang ở:Trang chủ / Đề thi TN THPT môn Toán 2022 / Cho hình vuông (ABCD) tâm (O) cạnh (a). Biết rằng tập hợp các điểm (M) thỏa mãn (2M{A^2} + M{B^2} + 2M{C^2} + M{D^2} = 9{a^2}) là một đường tròn. Bán kính của đường tròn đó là: Link Hoc va de thi […]

Chọn ý đúng: Cơ thể mang kiểu gen AaBbDdeeFf khi giảm phân bình thường cho số loại giao tử tối đa?

Câu hỏi: Chọn ý đúng: Cơ thể mang kiểu gen AaBbDdeeFf  khi giảm phân bình thường cho số loại giao tử tối đa? Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: A Đáp án A Cơ thể mang kiểu gen AaBbDdeeFf khi giảm phân bình thường cho số loại giao tử là: ({2^2} = {2^4} = 16) (n số cặp […]

Chuyển đến thanh công cụ