Giải bài tập Toán lớp 3 Bài: Phép cộng các số trong phạm vi 100000

1. Giải bài 1 trang 155 SGK Toán 3 Tính: Phương pháp giải Tính: Cộng các số lần lượt từ phải sang trái. Hướng dẫn giải 2. Giải bài 2 trang 155 SGK Toán 3 Đặt tính rồi tính: a) 18257 + 64439                              […]

Giải bài tập Toán lớp 3 Bài: Tiền Việt Nam

1. Giải bài 1 trang 158 SGK Toán 3 Mỗi ví đựng bao nhiêu tiền? Phương pháp giải – Tính tổng giá trị các tờ tiền có trong mỗi ví. – Đơn vị tiền Việt Nam là đồng.  Hướng dẫn giải Số tiền có trong ví a là: (10 , 000 + 20 , 000 + […]

Giải bài tập Toán lớp 3 Bài: Nhân số có 5 chữ số với số có một chữ số

1. Giải bài 1 trang 161 SGK Toán 3 Tính: Phương pháp giải Thực hiện phép nhân lần lượt từ phải sang trái. Hướng dẫn giải 2. Giải bài 2 trang 161 SGK Toán 3 Số? Phương pháp giải Tìm giá trị của phép nhân hai thừa số đã cho rồi điền kết quả vào ô giá […]

Giải bài tập Toán lớp 3 Bài: Chia số có 5 chữ số với số có một chữ số

1. Giải bài 1 trang 164 SGK Toán 3 Tính:   Phương pháp giải Thực hiện phép chia các số theo thứ tự từ trái sang phải.  Hướng dẫn giải 2. Giải bài 2 trang 164 SGK Toán 3 Có 10 250 m vải, may mỗi bộ quần áo hết 3m. Hỏi có thể may được nhiều […]

Giải bài tập Toán lớp 3 Bài: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

1. Giải bài 1 trang 166 SGK Toán 3 Có 40 kg đường đựng đều trong 8 túi. Hỏi 15 kg đường đựng trong mấy túi như thế? Phương pháp giải Tóm tắt 40kg đường : 8 túi 15kg đường : ? túi. Lời giải – Tìm một túi nặng bao nhiêu ki-lô-gam đường bằng cách […]

Giải bài tập Toán lớp 3 Bài: Luyện tập

1. Giải bài 1 trang 167 SGK Toán 3 Một người đi xe đạp trong 12 phút được 3km. Hỏi nếu cứ đạp xe đều như vậy trong 28 phút thì đi được bao nhiêu ki-lô-mét ? Phương pháp giải Tóm tắt 12 phút: 3km 28 phút: ? km Lời giải – Tìm thời gian đi […]

Giải bài tập Toán lớp 3 Bài: Ôn tập các số đến 100000

1. Giải bài 1 trang 170 SGK Toán 3 Điền dấu >; 27469…27 470                               70000 + 30000 …99000 85100…85 099                               80000 + 10000…99000 30000…29000+ 1000                    90000 + 9000…99000 Phương pháp giải – Tìm giá trị của các vế có phép cộng. – So sánh các cặp số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải. […]

Giải bài tập Toán lớp 3 Bài: Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100000

1. Giải bài 1 trang 172 SGK Toán 3 Tính nhẩm: a) 3000 + 2000 x 2 (3000 + 2000 ) x 2 =   b) 14000 – 8000 : 2  (14000 – 8000 ) : 2 = Phương pháp giải – Biểu thức có dấu ngoặc: Tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau. – Biểu thức […]

Giải bài tập Toán lớp 3 Bài: Ôn tập về đại lượng

1. Giải bài 1 trang 172 SGK Toán 3 Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 7m 3cm = ? A.73cm             B.703cm             C.730cm             D.7003cm Phương pháp giải Đổi 7m về đơn vị xăng-ti-mét rồi cộng với 3cm. Chọn đáp […]

Chuyển lên trên