People in the society (43) ____________ are rich …

Knowledge: Relative clause Explain: Use the relative pronoun “who” to replace the subject of people “people in the society”. Information: People in the society who are rich and have property are looked as honorable and respectful person of the society however a poor person is seen as hatred without any good impression. Translated: People in […]

[THPT 2023] (45) ___________. only few people get this chance of completing their dreams of being a millionaire.

Câu hỏi: (45) ________ Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: A Kiến thức: Liên từ  Giải thích:  A. However: tuy nhiên  B. Moreover: ngoài ra  C. Besides: bên cạnh đó  D. Therefore: do đó  Thông tin: All of us want to be rich by earning more money through good job or business in order to fulfil all the increasing demands of […]

Choose the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s): His boss has enough of his impudence, and doesn’t want to hire him anymore.

Question: Choose the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word(s): His boss has had enough of his impudenceand doesn’t want to hire him anymore. Reference explanation: Correct Answer: GET Knowledge: Synonym Explain: A. respect B. coarse C. obey D. agree => impudence (n) insolence = rudeness Translated: His boss was brazen enough and didn’t […]

(De THPT Toan 2023) Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) có tâm (Ileft( { – 1;2;1} right)) và đi qua điểm(Aleft( {1;0; – 1} right)) . Xét các điểm B, C, D thuộc (S) sao cho AB, AC, AD đôi một vuông góc với nhau. Thể tích khối tứ diện ABCD có giá trị lớn nhất bằng

Bạn đang ở:Trang chủ / Đề thi TN THPT môn Toán 2023 / (De THPT Toan 2023) Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) có tâm \(I\left( { – 1;2;1} \right)\) và đi qua điểm\(A\left( {1;0; – 1} \right)\) . Xét các điểm B, C, D thuộc (S) sao cho AB, AC, AD đôi […]

(De THPT Toan 2023) Cho hai hàm số (y = fleft( x right)) và (y=gleft( x right).) Hai hàm số (y=f’left( x right)) và (y = g’left( x right)) có đồ thị như hình vẽ bên, trong đó đường cong đậm hơn là đồ thị của hàm số (y = g’left( x right)). Hàm số (hleft( x right) = fleft( {x + 7} right) – gleft( {2x + frac{9}{2}} right)) đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?

Bạn đang ở:Trang chủ / Đề thi TN THPT môn Toán 2023 / (De THPT Toan 2023) Cho hai hàm số \(y = f\left( x \right)\) và \(y=g\left( x \right).\) Hai hàm số \(y=f’\left( x \right)\) và \(y = g’\left( x \right)\) có đồ thị như hình vẽ bên, trong đó đường cong đậm hơn […]

[THPT 2023] According to the passage, which of the following is TRUE? The Masai teenage boys are given advice from senior elders before attending Eunoto.

Câu hỏi: According to the passage, which of the following is TRUE? Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: C Kiến thức: Đọc hiểu  Giải thích:  Theo đoạn văn, điều nào sau đây là ĐÚNG?  A. Các nam thiếu niên Masai được cho lời khuyên từ những người lớn tuổi trước khi theo học tại Eunoto. B. Eunoto […]

(De THPT Toan 2023) Cho hàm số (y = frac{1}{8}{x^4} – frac{7}{4}{x^2}) có đồ thị (C). Có bao nhiêu điểm A thuộc (C) sao cho tiếp tuyến của (C) tại A cắt (C) tại hai điểm phân biệt (Mleft( {{x}_{1}};{{y}_{1}} right),Nleft( {{x}_{2}};{{y}_{2}} right)) ( M, N khác A) thỏa mãn ({y_1} – {y_2} = 3left( {{x_1} – {x_2}} right)?)

Bạn đang ở:Trang chủ / Đề thi TN THPT môn Toán 2023 / (De THPT Toan 2023) Cho hàm số \(y = \frac{1}{8}{x^4} – \frac{7}{4}{x^2}\) có đồ thị (C). Có bao nhiêu điểm A thuộc (C) sao cho tiếp tuyến của (C) tại A cắt (C) tại hai điểm phân biệt \(M\left( {{x}_{1}};{{y}_{1}} \right),N\left( {{x}_{2}};{{y}_{2}} […]

Chuyển đến thanh công cụ