Cho ΔABC có AB

Câu hỏi: Cho ΔABC có AB < AC. Trên AB lấy điểm P, trên AC lấy điểm N sao cho BP = CN. So sánh (widehat {APN}) và (widehat {ANP}) Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: B ΔABC có AB < AC (gt) Mặt khác BP = CN (gt) suy ra AB − BP < AC − CN hay AP < AN ΔAPN ΔAPN  có AP […]

Chất kích thích sinh trưởng auxin.

Câu hỏi: Loại nhân tố nào sau đây chi phối tính hướng sáng dương của cây? Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: A Chất kích thích sinh trưởng auxin chi phối tính hướng sáng dương của cây Đáp án cần chọn là: A Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi HOCTRACNGHIEM […]

Một người mắt tốt có khoảng nhìn rõ ( 10cm ÷50cm), dùng một kính lúp có độ tụ +8dp. Số bội giác của kính khi người này ngắm chừng ở điểm cực cận là 

Câu hỏi: Một người mắt tốt có khoảng nhìn rõ ( 10cm ÷50cm), dùng một kính lúp có độ tụ +8dp. Số bội giác của kính khi người này ngắm chừng ở điểm cực cận là  Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: C Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi HOCTRACNGHIEM […]

Vì phổi thú có cấu trúc phức tạp hơn.

Câu hỏi: Vì sao phổi của thú có hiệu quả trao đổi khí ưu thế hơn ở phổi của bò sát, lưỡng cư? Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: D Phổi của thú có hiệu quả trao đổi khí ưu thế hơn ở phổi của bò sát, lưỡng cư vì phổi thú có nhiều […]

Chuyển đến thanh công cụ