[THPT 2023] People in the society (43) ____________ are rich …

Câu hỏi: (43) ________ Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: B Kiến thức: Mệnh đề quan hệ  Giải thích:  Dùng đại từ quan hệ “who” để thay thế cho chủ ngữ chỉ người “people in the society” Thông tin: People in the society who are rich and have property are looked as honourable and respectful person of the society […]

[THPT 2023] We almost gave up hope.

Mark the letter A, B, C, or D to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions Câu hỏi: We almost gave up hope. At that time, the rescue party arrived. Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: C Kiến thức: Đảo ngữ  Giải thích:  Câu gốc: Chúng tôi gần như […]

All of the following sentences are mentioned as a form of habitat destruction EXCEPT ____________.

Question: All of the following are mentioned as a form of habitat destruction EXCEPT ____________. Reference explanation: Correct Answer: GET Knowledge: Reading comprehension Explain: All of the following are referred to as a form of habitat destruction EXCEPT _____. A. deforestation B. Hunting rare birds and animals C. destroy coral reefs D. dams in swamps […]

[THPT 2023] The word butchered is closest in meaning to ______.

Câu hỏi: The word “butchered” in paragraph 3 is closest in meaning to ______. Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: A Kiến thức: Đọc hiểu  Giải thích:  Từ “butchered” ở đoạn 3 gần nghĩa nhất với _______.  butchered: bị giết  A. killed: bị giết   B. cooked: được nấu   C. traded: được trao đổi, mua bán   D. raised: bị nâng lên   => […]

(De THPT Toan 2023) Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật, (AB = a,BC = 2a,,SA) vuông góc với mặt phẳng đáy và (SA = a.) Khoảng cách giữa hai đường thẳng BD và SC bằng

Bạn đang ở:Trang chủ / Đề thi TN THPT môn Toán 2023 / (De THPT Toan 2023) Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật, \(AB = a,BC = 2a,\,SA\) vuông góc với mặt phẳng đáy và \(SA = a.\) Khoảng cách giữa hai đường thẳng BD và SC bằng Link Hoc va […]

(De THPT Toan 2023) Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và (SA = sqrt 2 a.) Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng đáy bằng

Bạn đang ở:Trang chủ / Đề thi TN THPT môn Toán 2023 / (De THPT Toan 2023) Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và \(SA = \sqrt 2 a.\) Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng đáy bằng Link Hoc va de […]

Chuyển đến thanh công cụ