Phân thức(frac{2}{{5xy}},,)bằng phân thức nào sau đây?

Câu hỏi: Phân thức(frac{2}{{5xy}},,)bằng phân thức nào sau đây? A.(,,frac{{10}}{{xy}},) B.(,,,frac{3}{{8xy}}) C.(,,frac{{8x}}{{20{x^2}y}}) D.(,,frac{{8x}}{{10{x^2}y}}) Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: C Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi montoan cung cấp đáp án và lời giải ADSENSE ==================Trắc nghiệm Toán 8 Nhằm giúp các em củng cố kiến thức môn Toán 8 […]

Read More

Chọn ý đúng: Các yếu tố ngẫu nhiên có đặc điểm nào sau đây?

Câu hỏi: Các yếu tố ngẫu nhiên có đặc điểm nào sau đây? Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: C Đáp án C A sai vì yếu tố ngẫu nhiên làm giảm đa dạng vốn gen của quần thể B sai vì yếu tố ngẫu nhiên làm thay đổi thành phần kiểu gen và […]

Read More

It is early ……….. the morning.

Question: It is early ……….. the morning. Reference explanation: Correct answer: A Prepositions of time: at + hour on + day/day print + month/year/session/season in the morning: in the morning Translation: It was early morning. Think and answer the question before QAZDO provides the answer and solution ADSENSE =============== Link Hoc va de thi 2021

Read More

Biết (sqrt {9,119}  approx 3,019). Tính (sqrt {911,9} )

Câu hỏi: Biết (sqrt {9,119}  approx 3,019). Tính (sqrt {911,9} ) Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: B Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi montoan cung cấp đáp án và lời giải ADSENSE ==================Trắc nghiệm Toán 9 Nhằm giúp các em củng cố kiến thức môn Toán 9 sau các giờ học […]

Read More

Cho biết: Nhân tố sinh thái nào sau đây là nhân tố vô sinh?

Câu hỏi: Nhân tố sinh thái nào sau đây là nhân tố vô sinh? Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: A Đáp án A Nhân tố sinh thái độ pH là nhân tố vô sinh. Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi HOCTRACNGHIEM cung cấp đáp án và lời giải ADSENSE […]

Read More
Please wait...
Chuyển đến thanh công cụ