. Tập nghiệm của bất phương trình ({left( {38 + 17sqrt 5 } right)^{x – 2}} ge {left( {sqrt 5 – 2} right)^{frac{{x – 2}}{{x + 1}}}}) là: – Sách Toán

. Tập nghiệm của bất phương trình ({left( {38 + 17sqrt 5 } right)^{x – 2}} ge {left( {sqrt 5 – 2} right)^{frac{{x – 2}}{{x + 1}}}}) là: Câu hỏi: . Tập nghiệm của bất phương trình ({left( {38 + 17sqrt 5 } right)^{x – 2}} ge {left( {sqrt 5 – 2} right)^{frac{{x – 2}}{{x […]

Read More

Đơn vị sinh thái nào sau đây bao gồm cả nhân tố vô sinh và nhân tố hữu sinh?

Câu hỏi: Đơn vị sinh thái nào sau đây bao gồm cả nhân tố vô sinh và nhân tố hữu sinh?   Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: C Đơn vị bao gồm cả nhân tố vô sinh và nhân tố hữu sinh là hệ sinh thái. Trong đó nhân tố vô sinh là […]

Read More

Nêu khái niệm chuỗi thức ăn?

Câu hỏi: Nêu khái niệm chuỗi thức ăn?   Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: A Chuỗi thức ăn là một dãy gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau. Đáp án cần chọn là: A Lưu ý: Đây là câu hỏi tự luận. Link Hoc va de thi 2021

Read More

Chu trình sinh địa hóa là chu trình trao đổi như thế nào?

Câu hỏi: Chu trình sinh địa hóa là chu trình trao đổi như thế nào?   Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: A Chu trình sinh địa hóa là chu trình trao đổi các chất trong tự nhiên từ môi trường vào quần xã và ngược lại. Đáp án cần chọn là: A Lưu ý: […]

Read More

. Cường độ ánh sáng đi qua môi trường nước biển giảm dần theo công thức (I = {I_0}{{rm{e}}^{ – mu x}}), với ({I_0}) là cường độ ánh sáng lúc ánh sáng bắt đầu đi vào môi trường nước biển và (x) là độ dày của môi trường đó . Biết rằng môi trường nước biển có hằng số hấp thụ là (mu = 1,4). Hỏi ở độ sâu 30 mét thì cường độ ánh sáng giảm đi bao nhiêu lần so với cường độ ánh sáng lúc ánh sáng bắt đầu đi vào nước biển? – Sách Toán

. Cường độ ánh sáng đi qua môi trường nước biển giảm dần theo công thức (I = {I_0}{{rm{e}}^{ – mu x}}), với ({I_0}) là cường độ ánh sáng lúc ánh sáng bắt đầu đi vào môi trường nước biển và (x) là độ dày của môi trường đó . Biết rằng môi trường nước […]

Read More
Please wait...
Chuyển đến thanh công cụ