Học Toán 12 Ôn tập chương 2: Mặt nón, Mặt trụ, Mặt cầu

1. Tóm tắt lý thuyết 1.1. Các khái niệm cần nhớ Mặt nón, hình nón, khối nón. Mặt trụ, hình trụ, khối trụ. Mặt cầu, khối cầu, vị trí tương đối giữa mặt cầu với đường thẳng, mặt phẳng. 1.2. Các công thức tính thể tích và diện tích cần nhớ a) Công thức tính …

Hoc vn net

Học Toán 12 Ôn tập chương 2: Mặt nón, Mặt trụ, Mặt cầu
Chuyển lên trên