Khi điện phân một dung dịch chứa Na2SO4, Al2(SO4)3 và H2SO4, quá trình đầu tiên xảy ra ở catot là:

Câu hỏi: Khi điện phân một dung dịch chứa Na2SO4, Al2(SO4)3 và H2SO4, quá trình đầu tiên xảy ra ở catot là: A. 2H2O + 2e → H2 + 2OH– B. Na+ + 1e → Na C. Al3+ + 3e → Al D. 2H+ + 2e → H2   Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi […]

Hoc vn net

Khi điện phân một dung dịch chứa Na2SO4, Al2(SO4)3 và H2SO4, quá trình đầu tiên xảy ra ở catot là:
Chuyển lên trên