Khi điện phân một dung dịch muối, giá trị pH ở khu vực gần một điện cực tăng lên. Dung dịch đem điện phân là?

Câu hỏi: Khi điện phân một dung dịch muối, giá trị pH ở khu vực gần một điện cực tăng lên. Dung dịch muối đem điện phân có thể là dung dịch nào sau đây ? A. CuSO4    B. AgNO3   C. KCl     D. K2SO4   Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng […]

Hoc vn net

Khi điện phân một dung dịch muối, giá trị pH ở khu vực gần một điện cực tăng lên. Dung dịch đem điện phân là?
Chuyển lên trên