Một mẩu kim loại Ag dạng bột có lẫn Fe, Cu. Để loại bỏ tập chất mà không làm thay đổi khối lượng Ag ban đầu, có thể ngâm mẫu Ag trên vào lượng dư dung dịch nào sau đây?

Câu hỏi: Một mẩu kim loại Ag dạng bột có lẫn Fe, Cu. Để loại bỏ tạp chất mà không làm thay đổi khối lượng Ag ban đầu, có thể ngâm mẩu Ag trên vào lượng dư dung dịch nào sau đây ? A. HNO3  B. HCl    C. AgNO3     D. Fe(NO3)3   Lời […]

Hoc vn net

Một mẩu kim loại Ag dạng bột có lẫn Fe, Cu. Để loại bỏ tập chất mà không làm thay đổi khối lượng Ag ban đầu, có thể ngâm mẫu Ag trên vào lượng dư dung dịch nào sau đây?
Chuyển lên trên