Nước chứa Na+ (0,02 mol), Mg2+ (0,02 mol), Ca2+ (0,04 mol), Cl- (0,02 mol), HCO3- (0,10 mol) và SO42- (0,01 mol). Đun sôi thì ta sẽ thu được nước gì?

Câu hỏi: Nước chứa Na+ (0,02 mol), Mg2+ (0,02 mol), Ca2+ (0,04 mol), Cl– (0,02 mol), HCO3– (0,10 mol) và SO42- (0,01 mol). Đun sôi thì ta sẽ thu được nước gì? A. Có tính cứng hoàn toàn B. Có tính cứng vĩnh cửu C. Là nước mềm D. Có tính cứng tạm thời   Lời giải tham khảo: chen-hinh-htn Hãy […]

Hoc vn net

Nước chứa Na+ (0,02 mol), Mg2+ (0,02 mol), Ca2+ (0,04 mol), Cl- (0,02 mol), HCO3- (0,10 mol) và SO42- (0,01 mol). Đun sôi thì ta sẽ thu được nước gì?
Chuyển lên trên