Quấn một sợi dây kẽm quanh một thanh thép (là hợp kim của sắt và cacbon) và để ngoài không khi. Hiện tượng quan sát được là?

Câu hỏi: Quấn một sợi dây kẽm quanh một thanh thép (là hợp kim của sắt và cacbon) và để ngoài không khi. Hiện tượng quan sát được là: A. sợi dây kẽm bị ăn mòn. B. kim loại sắt trong thanh thép bị ăn mòn, C. sợi dây kẽm và sắt trong thanh thép […]

Hoc vn net

Quấn một sợi dây kẽm quanh một thanh thép (là hợp kim của sắt và cacbon) và để ngoài không khi. Hiện tượng quan sát được là?
Chuyển lên trên