Quặng nào sau đây là nguyên liệu điều chế nhôm kim loại?

Câu hỏi: Quặng nào sau đây là nguyên liệu điều chế nhôm kim loại? A. Quặng manhetit. B. Quặng manhetit. C.  Quặng boxit.   D. Quặng pirit.   Lời giải tham khảo: chen-hinh-htn Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đáp án đúng: C Quặng boxit Al2O3.2H2O, sau […]

Hoc vn net

Quặng nào sau đây là nguyên liệu điều chế nhôm kim loại?
Chuyển lên trên