Điểm bất lợi của thực dân Pháp khi đề ra và thực hiện kế hoạch Đờ lát đờ Tátxinhi so với kế hoạch Rơve là gì?

Câu hỏi: Điểm bất lợi của thực dân Pháp khi đề ra và thực hiện kế hoạch Đờ lát đờ Tátxinhi so với kế hoạch Rơve là gì? A. Viện trợ của Mĩ bị cắt giảm B. Mất quyền chủ động trên chiến trường C. Lực lượng quân Âu – Phi đang bận tác chiến […]

Hoc vn net

Điểm bất lợi của thực dân Pháp khi đề ra và thực hiện kế hoạch Đờ lát đờ Tátxinhi so với kế hoạch Rơve là gì?
Chuyển lên trên