Nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của cách mạng Cuba, Mĩ đã

Câu hỏi: Nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của cách mạng Cuba, Mĩ đã A. Thẳng tay đàn áp các phong trào đấu tranh của nhân dân. B. Kêu gọi nhân dân thế giới vì hòa bình, tiến bộ của Cuba. C. Thành lập tổ chức Liên minh vì tiến bộ. D. Thực hiện chính sách “cấm […]

Hoc vn net

Nhằm ngăn chặn ảnh hưởng của cách mạng Cuba, Mĩ đã
Chuyển lên trên