Những thắng lợi của Việt Nam trong những năm 1950-1953 phản ánh tính đúng đắn của đường lối gì?

Câu hỏi: Những thắng lợi của Việt Nam trong những năm 1950-1953 phản ánh tính đúng đắn của đường lối gì? A. Độc lập dân tộc – chủ nghĩa xã hội B. Đánh lâu dài C. Kháng chiến – kiến quốc D. Tự lực cánh sinh, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế   […]

Hoc vn net

Những thắng lợi của Việt Nam trong những năm 1950-1953 phản ánh tính đúng đắn của đường lối gì?
Chuyển lên trên