“Phương án Maobáttơn” do thực dân Anh đề ra và thực hiện đã mang lại cho Ấn Độ quyền lợi gì?

Câu hỏi: “Phương án Maobáttơn” do thực dân Anh đề ra và thực hiện đã mang lại cho Ấn Độ quyền lợi gì? A. Quyền độc lập. B. Quyền tự quyết. C. Quyền phân lập. D. Quyền tự trị.   Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và […]

Hoc vn net

“Phương án Maobáttơn” do thực dân Anh đề ra và thực hiện đã mang lại cho Ấn Độ quyền lợi gì?
Chuyển lên trên