According to conservationists, what is the best way to save the snow leopard?


 • Câu hỏi:

  According to conservationists, what is the best way to save the snow leopard?

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.

  Đáp án đúng: D

  The only way to reverse this trend and bring these cats back from near extinction, say conservationists, is to make them more valuable alive than dead.

  Dịch nghĩa: Cách duy nhất để đảo ngược xu hướng này và đưa những con mèo này trở lại từ gần tuyệt chủng, theo các nhà bảo tồn, là làm cho chúng có giá trị sống hơn là chết. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ