Bài 3 Trang 30 Tính Một Cách Hợp Lí: Xem Lời Giải – CD


a)Nhóm các phân số với nhau, các số thập phân với nhau rồi thực hiện phép tính.

b)Áp dụng tính chất phân phối của phép nhân với phép trừ: a.b-a.c=a.(b-c)

Lời giải chi tiết

a)

(begin{array}{l}frac{{ – 5}}{{12}} + left( { – 3,7} right) – frac{7}{{12}} – 6,3\ = left( {frac{{ – 5}}{{12}} – frac{7}{{12}}} right) – left( {3,7 + 6,3} right)\ =  – 1 – 10 =  – 11end{array})      

b)

(begin{array}{l}2,8.frac{{ – 6}}{{13}} – 7,2 – 2,8.frac{7}{{13}}\ = 2,8.left( {frac{{ – 6}}{{13}} – frac{7}{{13}}} right) – 7,2\ = 2,8.left( { – 1} right) – 7,2\ =  – 2,8 – 7,2 =  – 10end{array})Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ