Bài 4 Trang 51 Áp Dụng Quy Tắc Làm Tròn Số để ước Lượng Kết Quả Của Mỗi Phép Tính Sau: A) (-28,29) + (- 11,91); B) 43,91 – 4,49; C) 60,49 . (-19,51). Xem Lời Giải – CD

Chuyển đến thanh công cụ