Bài 4 Trang 58 Lượng Khí Carbon đioxide Thu Vào Và Lượng Oxygen Thải Ra Môi Trường Của 1 M2 Lá Cây Khi Quang Hợp Trong 11 Giờ ở Ngoài Trời Nắng Tỉ Lệ Với Hai Số 11 Và 8. Tính Lượng Khí Carbon đioxide Và Lượng Oxygen Mà 1 M2 Lá Cây đã Thu Vào Và Thải Ra Môi Trường Khi Quang Hợp Trong 11 Giờ ở Ngoài Trời Nắng, Biết Lượng Khí Carbon đioxide Lá Cây Thu Vào Nhiều Hơn Lượng Oxygen Lá Cây Thải Ra Môi Trường Là 8 G. Xem Lời Giải – CD


Bạn đang ở:Trang chủ / Giải SGK Toán lớp 7 – Cánh diều / Bài 4 Trang 58 Lượng Khí Carbon đioxide Thu Vào Và Lượng Oxygen Thải Ra Môi Trường Của 1 M2 Lá Cây Khi Quang Hợp Trong 11 Giờ ở Ngoài Trời Nắng Tỉ Lệ Với Hai Số 11 Và 8. Tính Lượng Khí Carbon đioxide Và Lượng Oxygen Mà 1 M2 Lá Cây đã Thu Vào Và Thải Ra Môi Trường Khi Quang Hợp Trong 11 Giờ ở Ngoài Trời Nắng, Biết Lượng Khí Carbon đioxide Lá Cây Thu Vào Nhiều Hơn Lượng Oxygen Lá Cây Thải Ra Môi Trường Là 8 G. Xem Lời Giải – CDLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ