Biết đồ thị hàm số (y = frac{{sqrt {3x – 5} + ax + b}}{{{{left( {x – 2} right)}^2}}}) không có tiệm cận đứng. Khi đó (4a – b) bằng: – Sách ToánCâu hỏi:
Biết đồ thị hàm số (y = frac{{sqrt {3x – 5} + ax + b}}{{{{left( {x – 2} right)}^2}}}) không có tiệm cận đứng. Khi đó (4a – b) bằng:

A. ( – 8).

B. (10).

C. ( – 4).

D. (8).

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Đồ thị hàm số (y = frac{{sqrt {3x – 5} + ax + b}}{{{{left( {x – 2} right)}^2}}}) không có tiệm cận đứng

( Leftrightarrow fleft( x right) = sqrt {3x – 5} + ax + b = 0) có nghiệm kép (x = 2).

( Leftrightarrow left{ begin{array}{l}fleft( 2 right) = 0\f’left( 2 right) = 0end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}1 + 2a + b = 0\frac{3}{{2sqrt {2.3 – 5} }} + a = 0end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}a = – frac{3}{2}\b = 2end{array} right.)

=======
Thuộc mục: Trắc nghiệm Tiệm cậnLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ