Câu Hỏi Mục II Trang 56, 57 A) Cho Tỉ Lệ Thức…Tìm Hai Số X,y Biết: X : 1,2 = Y : 0,4 Và X – Y = 2. Xem Lời Giải – CD


Hoạt động 2

a) Cho tỉ lệ thức(frac{6}{{10}} = frac{9}{{15}}). So sánh hai tỉ số (frac{{6 + 9}}{{10 + 15}}) và (frac{{6 – 9}}{{10 – 15}}) với các tỉ số trong tỉ lệ thức đã cho.

b) Cho tỉ lệ thức (frac{a}{b} = frac{c}{d}) với (b + d ne 0;b – d ne 0)

Gọi giá trị trung của các tỉ số đó là k, tức là: (k = frac{a}{b} = frac{c}{d})

– Tính a theo b và k, tính c theo d và k.

– Tính tỉ số (frac{{a + c}}{{b + d}}) và (frac{{a – c}}{{b – d}}) theo k.

– So sánh mỗi tỉ số (frac{{a + c}}{{b + d}}) và (frac{{a – c}}{{b – d}}) với các tỉ số (frac{a}{b}) và (frac{c}{d})

Phương pháp giải:

Tính các tỉ số rồi so sánh

Lời giải chi tiết:

a) Ta có:

(begin{array}{l}frac{6}{{10}} = frac{{6:2}}{{10:2}} = frac{3}{5};\frac{9}{{15}} = frac{{9:3}}{{15:3}} = frac{3}{5}end{array})

(begin{array}{l}frac{{6 + 9}}{{10 + 15}} = frac{{15}}{{25}} = frac{{15:5}}{{25:5}} = frac{3}{5};\frac{{6 – 9}}{{10 – 15}} = frac{{ – 3}}{{ – 5}} = frac{3}{5}end{array})

Ta được: (frac{{6 + 9}}{{10 + 15}} = frac{{6 – 9}}{{10 – 15}} = frac{6}{{10}} = frac{9}{{15}})

b) – Vì (k = frac{a}{b} Rightarrow a = k.b)

Vì (k = frac{c}{d} Rightarrow c = k.d)

– Ta có:

(begin{array}{l}frac{{a + c}}{{b + d}} = frac{{k.b + k.d}}{{b + d}} = frac{{k.(b + d)}}{{b + d}} = k;\frac{{a – c}}{{b – d}} = frac{{k.b – k.d}}{{b – d}} = frac{{k.(b – d)}}{{b – d}} = kend{array})

– Như vậy, (frac{{a + c}}{{b + d}}) =(frac{{a – c}}{{b – d}}) = (frac{a}{b}) =(frac{c}{d})( =k)

Luyện tập vận dụng 2

Tìm hai số x,y biết:

x : 1,2 = y : 0,4 và x – y = 2.

Phương pháp giải:

Sử dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau: (frac{a}{b} = frac{c}{d} = frac{{a – c}}{{b – d}})

Lời giải chi tiết:

Vì x : 1,2 = y : 0,4 nên (frac{x}{{1,2}} = frac{y}{{0,4}})

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

(frac{x}{{1,2}} = frac{y}{{0,4}} = frac{{x – y}}{{1,2 – 0,4}} = frac{2}{{0,8}} = 2,5)

Vậy x = 1,2 . 2,5 = 3; y = 0,4 . 2,5 = 1

Luyện tập vận dụng 3

Tìm ba số x,y,z biết x,y,z tỉ lệ với ba số 2,3,4 và x – y – z  = 2.

Phương pháp giải:

Sử dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau: (frac{a}{b} = frac{c}{d} = frac{e}{f} = frac{{a – c – e}}{{b – d – f}})

Lời giải chi tiết:

Vì ba số x,y,z biết x,y,z tỉ lệ với ba số 2,3,4 nên (frac{x}{2} = frac{y}{3} = frac{z}{4})

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

(frac{x}{2} = frac{y}{3} = frac{z}{4} = frac{{x – y – z}}{{2 – 3 – 4}} = frac{2}{{ – 5}} = frac{{ – 2}}{5})

Vậy (x = 2.frac{{ – 2}}{5} = frac{{ – 4}}{5};y = 3.frac{{ – 2}}{5} = frac{{ – 6}}{5};z = 4.frac{{ – 2}}{5} = frac{{ – 8}}{5})Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ