Chất nào sau đây có phân tử có liên kết ba ?Câu hỏi: Chất nào sau đây có phân tử có liên kết ba ? A. C2H4    B. C2H2    C. CH4     D. CH3OH   Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đáp án đúng: B ĐÂY LÀ PHẦN TRẮC NGHIỆM HÓA […]Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ