Chất nào sau đây không phải là hiđrocacbon ?Câu hỏi: Chất nào sau đây không phải là hiđrocacbon ? A. CH4   B. C2H6    C. C2H2    D. CH3COOH   Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Đáp án đúng: D ĐÂY LÀ PHẦN TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 11 THEO BÀI […]Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ