Cho biết có bao nhiêu số tự nhiên x khác 0 thỏa mãn x ⋲ BC(18; 30; 15) và x


 • Câu hỏi:

  Có bao nhiêu số tự nhiên x khác 0 thỏa mãn x ⋲ BC(18; 30; 15) và x < 100.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có:

  B(18) = {0; 18; 36; 54; 72; 90; 108;…}

  B(15) = {0; 15; 30; 45; 60; 75; 90; 105;…}

  B(30) = {0; 30; 60; 90; 120…}

  Nên BC(18; 30; 15) = {0; 90;…} mà x < 100; x ≠ 0 nên x = 90

  ⇒ Có một số tự nhiên thỏa mãn đề bài.

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ