Cho đa giác đều ((H)) có (n) đỉnh ((n ge 8)). Gọi (S) là tập hợp tất cả các tứ giác có bốn đỉnh là bốn trong (n) đỉnh của đa giác ((H))và bốn cạnh đều là đường chéo của đa giác ((H)). Tìm (n) biết số phần tử của tập (S) là 25. – Sách ToánCho đa giác đều ((H)) có (n) đỉnh ((n ge 8)). Gọi (S) là tập hợp tất cả các tứ giác có bốn đỉnh là bốn trong (n) đỉnh của đa giác ((H))và bốn cạnh đều là đường chéo của đa giác ((H)). Tìm (n) biết số phần tử của tập (S) là 25. – Sách Toán – Học toán

Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ