Cho hai hàm số (y = fleft( x right)) và (y = gleft( x right)) đều có đạo hàm trên (mathbb{R}) và thỏa mãn ({f^3}left( {2 – x} right) – 2.{f^2}left( {2 + 3x} right) + {x^2}.gleft( x right) + 36x = 0), (forall x in mathbb{R}). Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (y = fleft( x right)) tại ({x_o} = 2) là – Sách ToánCho hai hàm số (y = fleft( x right)) và (y = gleft( x right)) đều có đạo hàm trên (mathbb{R}) và thỏa mãn ({f^3}left( {2 – x} right) – 2.{f^2}left( {2 + 3x} right) + {x^2}.gleft( x right) + 36x = 0), (forall x in mathbb{R}). Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (y = fleft( x right)) tại ({x_o} = 2) là – Sách Toán – Học toán
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ