Cho hàm số (fleft( x right) = a{x^4} + b{x^2} + c) có đồ thị như hình vẽ. Hỏi đồ thị hàm số (gleft( x right) = frac{{2018x}}{{fleft( x right)left( {fleft( x right) – 1} right)}}) có bao nhiêu đường tiệm cận? – Sách Toán

Chuyển đến thanh công cụ