Cho hàm số (fleft( x right)) có bảng biến thiên như sau: Số nghiệm thuộc đoạn (left[ { – pi;,2pi } right]) của phương trình (3fleft( {{rm{cos2}}x} right) – 3 = 0) là – Sách Toán


Số nghiệm thuộc đoạn (left[ { – pi;,2pi } right]) của phương trình (3fleft( {{rm{cos2}}x} right) – 3 = 0) là

Câu hỏi:
Cho hàm số (fleft( x right)) có bảng biến thiên như sau:

Số nghiệm thuộc đoạn (left[ { – pi;,2pi } right]) của phương trình (3fleft( {{rm{cos2}}x} right) – 3 = 0) là

A. (4).

B. (6).

C. (3).

D. (8).

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Phương trình (3fleft( {{rm{cos2}}x} right) – 3 = 0 Leftrightarrow fleft( {{rm{cos2}}x} right) = 1(*)) có nghiệm trên đường thẳng (y = 1) cắt đồ thị hàm số (y = fleft( {{rm{cos2}}x} right)) tại các điểm trên

Đặt ({rm{t = cos2}}x Rightarrow x in left[ { – pi;,2pi } right] Rightarrow 2x in left[ { – 2pi;,4pi } right] Rightarrow t in left[ { – 1;,1} right] Rightarrow f(t) in left[ {0;,1} right])

Theo BBT ta có:

đường thẳng (y = 1) cắt đồ thị hàm số tại 1 điểm

Ta có ({rm{(*)}} Leftrightarrow {rm{cos2}}x = 0)

Xét trên đường tròn lượng giác ta thấy phương trình({rm{cos2}}x = 0) có 6 nghiệm phân biệt thuộc,

Vậy phương trình đã cho có 6 nghiệm phân biệt.

=======
Thuộc mục: Trắc nghiệm Sự tương giao đồ thị hàm sốLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ