Cho hàm số (y = fleft( x right)) có bảng biến thiên (f’left( x right)) như sau:Có bao nhiêu giá trị nguyên của (m in left[ { – 1998,;,1998} right]) để hàm số (gleft( x right) = fleft( {frac{{{x^3}}}{9}} right) – frac{{m{{left( {{x^2} + 9} right)}^2}}}{{18}})nghịch biến trên (left( {0,;5} right))? – Sách Toán

Cho hàm số (y = fleft( x right)) có bảng biến thiên (f’left( x right)) như sau:Có bao nhiêu giá trị nguyên của (m in left[ { – 1998,;,1998} right]) để hàm số (gleft( x right) = fleft( {frac{{{x^3}}}{9}} right) – frac{{m{{left( {{x^2} + 9} right)}^2}}}{{18}})nghịch biến trên (left( {0,;5} right))? – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ