Cho hàm số (y = fleft( x right)) liên tục trên (mathbb{R}) có đồ thị hàm số (y = f’left( x right)) cho như hình vẽ.Hàm số (gleft( x right) = 2fleft( {left| {x – 1} right|} right) – {x^2} + 2x + 2020) đồng biến trên khoảng nào? – Sách Toán

Cho hàm số (y = fleft( x right)) liên tục trên (mathbb{R}) có đồ thị hàm số (y = f’left( x right)) cho như hình vẽ.Hàm số (gleft( x right) = 2fleft( {left| {x – 1} right|} right) – {x^2} + 2x + 2020) đồng biến trên khoảng nào? – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ