Cho hàm số (y = frac{{3x – 1}}{{x – 1}}) có đồ thị ((C)). Biết (y = ax + b) là phương trình tiếp tuyến của ((C)) có hệ số góc nhỏ nhất trong các tiếp tuyến có hoành độ tiếp điểm là số nguyên dương. Tính (2a + b). – Sách ToánCho hàm số (y = frac{{3x – 1}}{{x – 1}}) có đồ thị ((C)). Biết (y = ax + b) là phương trình tiếp tuyến của ((C)) có hệ số góc nhỏ nhất trong các tiếp tuyến có hoành độ tiếp điểm là số nguyên dương. Tính (2a + b). – Sách Toán – Học toán
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ