Cho hàm số (y = frac{{x – 1}}{{x + 1}}) có đồ thị (left( C right)). Gọi (A), (B) là hai điểm thuộc hai nhánh của (left( C right)) và các tiếp tuyến của (left( C right)) tại (A), (B) cắt các đường tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của (left( C right)) lần lượt tại các điểm (M), (N), (P), (Q) (tham khảo hình vẽ bên dưới). Diện tích tứ giác (MNPQ) có giá trị nhỏ nhất bằng – Sách Toán

Cho hàm số (y = frac{{x – 1}}{{x + 1}}) có đồ thị (left( C right)). Gọi (A), (B) là hai điểm thuộc hai nhánh của (left( C right)) và các tiếp tuyến của (left( C right)) tại (A), (B) cắt các đường tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của (left( C right)) lần lượt tại các điểm (M), (N), (P), (Q) (tham khảo hình vẽ bên dưới). Diện tích tứ giác (MNPQ) có giá trị nhỏ nhất bằng – Sách Toán – Học toán
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ