Cho hàm số (y = frac{{x + 1}}{{x – 1}}) có đồ thị (left( C right)). Gọi (S) là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số (a) để có hai tiếp tuyến của (left( C right)) qua (Aleft( {a,;,2} right)) với hệ số góc ({k_1}), ({k_2}) thỏa mãn ({k_1} + {k_2} + 10k_1^2.k_2^2 = 0). Tổng các phần tử của (S) bằng – Sách ToánCho hàm số (y = frac{{x + 1}}{{x – 1}}) có đồ thị (left( C right)). Gọi (S) là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số (a) để có hai tiếp tuyến của (left( C right)) qua (Aleft( {a,;,2} right)) với hệ số góc ({k_1}), ({k_2}) thỏa mãn ({k_1} + {k_2} + 10k_1^2.k_2^2 = 0). Tổng các phần tử của (S) bằng – Sách Toán – Học toán
Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ