Cho hàm số (y = frac{{x + 2}}{{x + 1}}) có đồ thị (left( C right)). Gọi (d) là khoảng cách từ giao điểm hai tiệm cận của đồ thị (left( C right)) đến một tiếp tuyến của (left( C right)). Giá trị lớn nhất của (d) có thể đạt được là – Sách ToánCho hàm số (y = frac{{x + 2}}{{x + 1}}) có đồ thị (left( C right)). Gọi (d) là khoảng cách từ giao điểm hai tiệm cận của đồ thị (left( C right)) đến một tiếp tuyến của (left( C right)). Giá trị lớn nhất của (d) có thể đạt được là – Sách Toán – Học toánLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ