Cho hàm số (y = f(x) = {e^{{x^2}}} + sqrt[3]{{{x^4} – 1}}). Xét các mệnh đề: (I): Hàm số có tập xác định là (D = [ – 1;1]). (II): Hàm số có tập xác định là (D = mathbb{R}). (III): Hàm số không có giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất. (IV): Giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng 0. Số mệnh đề đúng là: – Sách ToánCho hàm số (y = f(x) = {e^{{x^2}}} + sqrt[3]{{{x^4} – 1}}). Xét các mệnh đề: (I): Hàm số có tập xác định là (D = [ – 1;1]). (II): Hàm số có tập xác định là (D = mathbb{R}). (III): Hàm số không có giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất. (IV): Giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng 0. Số mệnh đề đúng là: – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ