Cho hàm số (y = – {x^3} + m{x^2} – left( {{m^2} + m + 1} right)x). Gọi (S) là tập hợp các giá trị của tham số (m) sao cho giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn (left[ { – 1;1} right]) bằng ( – 6). Tính tổng các phần tử của (S). – Sách ToánCho hàm số (y = – {x^3} + m{x^2} – left( {{m^2} + m + 1} right)x). Gọi (S) là tập hợp các giá trị của tham số (m) sao cho giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn (left[ { – 1;1} right]) bằng ( – 6). Tính tổng các phần tử của (S). – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ