Cho hàm số(f(x)) có bảng xét dấu của đạo hàm như sau:Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số (m) thỏa mãn ( – 10

Cho hàm số(f(x)) có bảng xét dấu của đạo hàm như sau:Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số (m) thỏa mãn ( – 10 < m < 10) và hàm số (y = fleft( {{x^2} + 2x + m} right))đồng biến trên khoảng (left( {0;1} right))? – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ