Cho hình chóp (S.ABCD) có đáy (ABCD) là hình chữ nhật tâm (O), đường thẳng (SO) vuông góc với . Biết (AB = 2a), (AD = a), (SO = a). Gọi (J), (H) là trung điểm của (CD), (SB). Tính cosin của góc giữa hai mặt phẳng (left( {AHJ} right)) và (left( {ABCD} right)). – Sách Toán

Chuyển đến thanh công cụ