Cho hình chóp(S.ABC)có đáy(ABC)là tam giác cân,(AB = AC = 2a), góc(widehat {BAC} = {120^circ }). Tam giác(SAB)cân tại(S)và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy, góc tạo bởi mặt phẳng(left( {SBC} right))và mặt phẳng đáy(left( {ABC} right))bằng({60^circ }). Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng(AC)và(SB) – Sách Toán

Chuyển đến thanh công cụ