Cho hình lăng trụ đứng(AB C. {A_1}{B_1}{C_1}) (A{A_1} = 2asqrt 5 )và(widehat {BAC} = {120^circ }) có(AB = a), (AC = 2a),Gọi(I),(K) lần lượt là trung điểm của các cạnh(B{B_1}),(C{C_1}).Tính khoảng cách từ điểm(I)đến mặt phẳng(left( {{A_1}BK} right)) – Sách Toán

Chuyển đến thanh công cụ