Cho (x),(y),(z) là ba số thực thỏa mãn (1 le x le y le z le 2). Giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau: (H = frac{{x + 3y}}{{{z^2} + 3left( {x + y + 1} right)}} + frac{{y + 3z}}{{{x^2} + 3left( {y + z + 1} right)}} + frac{{z + 3x}}{{{y^2} + 3left( {z + x + 1} right)}} + frac{1}{{4left( {x + y + z – 1} right)}}) – Sách ToánCho (x),(y),(z) là ba số thực thỏa mãn (1 le x le y le z le 2). Giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau: (H = frac{{x + 3y}}{{{z^2} + 3left( {x + y + 1} right)}} + frac{{y + 3z}}{{{x^2} + 3left( {y + z + 1} right)}} + frac{{z + 3x}}{{{y^2} + 3left( {z + x + 1} right)}} + frac{1}{{4left( {x + y + z – 1} right)}}) – Sách Toán – Học toán


Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ