Choose the word whose underlined part is pronounced differently: depth, threat, teeth, smooth


 • Choose the word whose underlined part is pronounced differently

  Câu hỏi:

  Choose the word whose underlined part is pronounced differently: depththreat, teeth, smooth

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  A. depth /depθ/

  B. threat /θret/

  C. teeth /tiːθ/

  D. smooth /smuːð/

  Phần gạch chân đáp án D phát âm là /ð/; các đáp án còn lại phát âm là /θ/

  Chọn D

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ