Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc khoảng (left( { – 2019;2019} right)) để hàm số (y = {sin ^3}x – 3{cos ^2}x – msin x – 1) đồng biến trên đoạn (left[ {0;frac{pi }{2}} right]). – Sách Toán


(y = {sin ^3}x – 3{cos ^2}x – msin x – 1) đồng biến trên đoạn (left[ {0;frac{pi }{2}} right]).

Câu hỏi:
Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc khoảng (left( { – 2019;2019} right)) để hàm số

(y = {sin ^3}x – 3{cos ^2}x – msin x – 1) đồng biến trên đoạn (left[ {0;frac{pi }{2}} right]).

A. (2020.)()

B. (2019.)

C. (2028.)

D. (2018.)

LỜI GIẢI CHI TIẾT

(begin{array}{l}y = {sin ^3}x – 3{cos ^2}x – msin x – 1\,,,, = {sin ^3}x – 3left( {1 – {{sin }^2}x} right) – msin x – 1\,,,, = {sin ^3}x + 3{sin ^2}x – msin x – 4end{array})

Đặt (t = sin x), với (x in left[ {0;frac{pi }{2}} right] Rightarrow t in left[ {0;1} right]).

Bài toán trở thành tìm m để hàm số (y = {t^3} + 3{t^2} – mt – 4) đồng biến trên (left[ {0;1} right]).

TXĐ: (D = mathbb{R}). Ta có (y’ = 3{t^2} + 6t – m).

Để hàm số đồng biến trên (left[ {0;1} right])

(begin{array}{l} Rightarrow y’ ge 0,,forall t in left[ {0;1} right] Rightarrow 3{t^2} + 6t – m ge 0,,forall t in left[ {0;1} right] Leftrightarrow m le 3{t^2} + 6t,,forall t in left[ {0;1} right]\ Rightarrow m le fleft( t right) = 3{t^2} + 6t,,forall t in left[ {0;1} right] Leftrightarrow m le mathop {min }limits_{left[ {0;1} right]} fleft( t right)end{array})

Xét hàm số (fleft( t right) = 3{t^2} + 6t,,)ta có TXĐ:

Kết hợp điều kiện đề bài ( Rightarrow left{ begin{array}{l}m in left( { – 2019;0} right]\m in mathbb{Z}end{array} right. Rightarrow ) Có 2019 giá trị của m thỏa mãn.

=======
Thuộc mục: Trắc nghiệm Cực trị của hàm sốLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ