Đề bài: Cho đa thức (fleft( x right)) thỏa mãn (fleft( x right) – xfleft( {1 – x} right) = {x^4} – 5{x^3} + 12{x^2} – 4) với mọi x thuộc (D = left{ {x in mathbb{R}:{x^4} – 10{x^2} + 9 le 0} right}). Gọi (M,m) lần lượt là GTLN, GTNN của (fleft( x right)) trên tập (D). Tính giá trị của biểu thức (S = 21m + 6M + 2019) – Sách ToánĐề bài: Cho đa thức (fleft( x right)) thỏa mãn (fleft( x right) – xfleft( {1 – x} right) = {x^4} – 5{x^3} + 12{x^2} – 4) với mọi x thuộc (D = left{ {x in mathbb{R}:{x^4} – 10{x^2} + 9 le 0} right}). Gọi (M,m) lần lượt là GTLN, GTNN của (fleft( x right)) trên tập (D). Tính giá trị của biểu thức (S = 21m + 6M + 2019) – Sách Toán – Học toánLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ