Đề ôn thi Giữa Học Kỳ 1 môn Toán 12 – Đề 5 – FILE WORD – Sách Toán


Đề ôn thi Giữa Học Kỳ 1 môn Toán 12 – Đề 5
=================

Câu 5. Cho hàm số (y = fleft( x right)) liên tục trên (mathbb{R}) và có đạo hàm (f’left( x right) = {left( {1 – x} right)^2}{left( {x + 1} right)^3}left( {3 – x} right)). Hàm số (y = fleft( x right)) đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A. (left( { – infty ,;,1} right)). B. (left( { – infty ,;, – 1} right)). C. (left( {1,;,3} right)). D. (left( {3,;, + infty } right)).
Câu 35. Cho hình lăng trụ (ABC.A’B’C’) có đáy (ABC) là tam giác đều cạnh (a). Hình chiếu vuông góc của đỉnh (A’) lên mặt phẳng (left( {ABC} right)) trùng với trọng tâm của tam giác (ABC). Góc giữa mặt phẳng (left( {ABB’A’} right)) với mặt đáy bằng (60^circ ). Thể tích khối lăng trụ (ABC.A’B’C’) bằng
A. (frac{{{a^3}sqrt 3 }}{{24}}). B. (frac{{3{a^3}sqrt 3 }}{{16}}). C. (frac{{{a^3}sqrt 3 }}{4}). D. (frac{{{a^3}sqrt 3 }}{8}).
Câu 36. Cho hàm số (y = frac{{x – 1}}{{1 – 2x}}) có đồ thị (left( C right)). Tìm giá trị của tham số (m) để đường thẳng (d:x – y + m = 0) cắt đồ thị (left( C right)) tại hai điểm phân biệt (A,,B) sao cho (AB = left| {overrightarrow {OA} + overrightarrow {OB} } right|), với O là gốc tọa độ.
A. (m = 1). B. (m = – 1). C. (m = 2). D. (m = – 2).

———– xem file de word—


————–
== LINK DOWNLOAD de===
DOWNLOAD FILE doc DE GHK1 TOAN 12
============
== LINK DOWNLOAD LOI GIAI ===
DOWNLOAD FILE doc DE GHK1 TOAN 12Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ