Đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hoá cho một chuỗi pôlipeptit

Chuyển đến thanh công cụ