Đối tượng đấu tranh chủ yếu của phong trào giải phóng dân tộc châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai chính xác


 • Câu hỏi:

  Đối tượng đấu tranh chủ yếu của phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai chính xác được cho là

   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đối tượng đấu tranh chủ yếu các nước châu Phi sau Chiến tranh thế giới thứ hai là chủ nghĩa thực dân cũ, chủ yếu là Anh, Pháp.

  Đáp án cần chọn là: D • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ